ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අනුරාධපුරය

අනුරාධපුරය

විල්සන් හෑගොඩ
2023-May

ගව්තම බුදු සසුන් බිම බලකොටුව යුර
කව් බසිනුදු හඳුන්වනු බැරි සොඳුරු තර
දෙව්පුර අඩක් ගිලිහුණ මෙන් ඉසුරු බර
සව් සිරියෙන් පිරුණ සිරිබර අනුරපුර

පළවුණු මෙපුර යස පෙර නර නිඳුන් කල
නළ වැද සැලුණි රන් දඩ පහ මුදුන් වල
ලෙල දෙන හිමව් කුළ නෙත රස අඳුන් කළ
කෙළ නා වැනිය එය වනසුර ලඳුන් කැල

විකුමැති සිහළ යස ගොස පතුරමින් හිඳ
සැදැහැතියනගෙ හදතුල වඩවමින් ඔද
නරපතියන් තැනෙව් දන වියදමින් සොඳ
බැබලෙන මෙපුර මහ සෑ රද නුවන් ඇද

දියසක් සමිඳු සිය හදතුල කෙලෙහි ගුණේ
සතියක් පමණ පෑ පුදකර නුවන් මිණේ
දහසක් දෙනා වැඳ වැඳ පුද කරන අනේ
එහි එක පසෙක සිරි මහ බෝ සමිඳු පෙනේ

බොදු බැතිකයන් සිත දැඩි සොම්නසින් වෙලී
හුදු සැදැහැතියවුන් හද බතින් පෙමින් ඇලී
සැදුරන් කමින් රන් කැටයම් වලින් දිලී
නුදුරෙන් පෙනේ මහ සෑ රද රුවන් මැලී

ලෙලෙන සුදු සිනිඳු දිවසළු පිටින් ඇද
සරණ සුරඟනන් සසලව ගුවන් මැද
බලන සඳ රුවන් මැලි සෑ උඩින් හිඳ
සැලින තුටු කඳුළු මල් වැසි පොදින් පොද

1939 අනුරාධපුර දී