අත් හැරීම

මංජුල කුරුකුලසූරිය
මංජුල කුරුකුලසූරිය
2021-June

මලත් අතහැර නොයමි දිවුරා
බදාගෙන හිටියාට මල් කෙමි…
හීන් පිනි වැස්සටත් වෙන් වෙයි
ස්ව කැමැත්තෙන්,
ඇතැම් මල් පෙති…