ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Paaraliya tragedy – Dr Manjula Dilkushi Silva

Paaraliya tragedy – Dr Manjula Dilkushi Silva

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2024-February

Yet another year which marks nineteen years
Beautiful Christmas memories were faded away with tears
Once like a cradle and kissed the sea shore
Who ever thought can shake a metal iron core
Rough sea jumped up hit and run
Leaving no traces of People’s fun
Can we ever forget the scars left behind
By the therapeutic nature once, to every mankind

Dr Manjula Dilkushi Silva