ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමනල සදෙස-3

සමනල සදෙස-3

ගත් කතු, සංගීතඥ මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - ලන්ඩනය
2023-August

දතයුතු කරුණු ගොමුව – 1

කෑගලු පුරාවත
39. ගලින් – ගලට පැනැ යන රජු වළගම්බා
මලින් හිසට බැඳ වැද බුදු හිස සිම්බා
රුපුන් ඇස‌ට දැකුමට විස කම පිම්බා
රජුන් ගතට දිරිගෙන පය බිම තිබ්බා

40. නුඹ යන ගල් තලා මැද ඇති ගල් තැල්ල
බත් කෑ ගලයි රජ සහ පිරිවර ගොල්ල
රජු ද එ පුර විඳ ගති ගරු සැලකිල්ල
එහෙමයි සැදුනෙ නම ගමටත් කෑගල්ල

41. කෑ ගල් පොත්ත දැකුමෙන් ඉන් ඉදිරියට
බෑ නොකියා තවත් පෙත් ඇති කඳු රටට
රෑ මග තනි ව යනු – එනු බැරි ඒ තැනට
සෑ හීමකට පත් වෙනු ගොස් ඉක්මනට

42. කෑ ගල් ලෙන් අතැර මා වන ඇල්ල කරා
තැන වෙයි කඳක් දුන් ඔහු රයිගමට සොරා
විකුණා ගිය ද දිනුවැයි ඔහු සිතෙහි දරා
දන්නෙ ද මෙ ගමෙ නම කද හැර බැලූ ගුරා

43. පෑදී නැගුණු හඩ සතුරන් පෙති ගසව
ඈදී නුහුණු විට උහු දැකුමෙන් විසව
දෑදී පෙනුණු සද වන දිවියට රසව
සෑදී අබා වළගම්බා හැර බිසව

44. පිරිවර රැගෙන බුදු දසුන ද ගෙන අවැසී
පිරිවර නැගෙන තැන-තැන වෙසැති ව රහසී
අතහැර තිබුණ දඹරන් ගිරි ලෙන නිවැසී
හිරිහැර නොවිඳ මග බැස වා ගිරි පිවිසී

45. දැඩි ලෙස රැකවරණ පිට ලැබ සැලකිල්ල
වැඩි ලෙන්ගතුකම ද දැන බහිරව බිල්ල
සැඩි ලෙස රුපුන් පැමිණිය හොත් කර මෙල්ල
කොඩි ලෙල බඳින්නට ජය ගෙන සිතිවිල්ල

46. එතැනින් නික්ම “දනගිරිලෙන” වෙත යන්නේ
සතුරන් සිටින බව දැන ළඟ සිත යන්නේ
ගිරකින් දනගිරිය පැන “ඇකිරිය” යන්නේ
එ ගලින් ලෙනට ජය කඩු ගෙන ජය ගන්නේ

47. මේ දුක් ගැහැට විද අතහැර කරඬු ලෙන
සෙංකඩ-කොළොම්-මහවේ මග අසල වුණ
තුන් කෝරළය බැ “මහසල්” ගලට යන
තැන තිබුණේ තවත් ගල් තලයකට පැන

48. රද පිරිවර ද දැඩි වෙහෙසින් තැවුණු ගතේ
රැය නිදි වරා රැකි කරඬුව වැසුණු සිතේ
විය නිරතුරු පහන් නොදැනි ම බැදුණු මතේ
මැද ගල් ලිප බිඳෙයි ගිනි දලු ඉදුණු මතේ

49. අලුයම උදයෙ බත් කා ගමනේ ගත්තේ
වග නම් කියනු බුලතට ගිරයයි නැත්තේ
ඇතිනම් එ තැන “අප බත් කෑ ගල” මත්තේ
වෙන නම් තැනක් නැත අන් එ තැනයි ඇත්තේ

50. එ රද එ පුර පිටිසෙහි ඇති තන නිල්ල
මෙ රද එ පුර විඳ ගති ගරු ගරු සැලකිල්ල
“බත් කෑ ගල” පසු ව නම් ගති “කෑගල්ල”
අදටත් දැකිය හැක එහි ඇති ගල් තැල්ල!

(මතු සම්බන්ධයි.)
2023.08.01