ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නුඹේ සුහුඹුල් දෑත සුවඳයි

නුඹේ සුහුඹුල් දෑත සුවඳයි

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත් - එක්සත් රාජධානිය
2022-August