ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එලු පෙම් මැඳුරු පාවඩ

එලු පෙම් මැඳුරු පාවඩ

දියත් රන්සර අතපත්තු - පුලතිසිපුර
2023-November

බඳ වට දවටලන්නට සුසිනිඳු සේලේ
දින දින ඇඟිලි ගැන ගැන වැපුරුව ආලේ
වැලි බත් උයපු දා නෙත් යාවුන ලීලේ
ලියලන සිහිනෙ නුඹ විය කර ලන මාලේ

සිහිකර මතකය වැළපෙන එක සිතුවිල්ලේ
බිඳ බිඳ නැගෙන හඬ මෙනි සමුදුර රැල්ලේ
විසිරී නොයන පැතුමකි සරසන තැල්ලේ
සිතළුවො නැඟෙයි නව රන්හිරු අරුනැල්ලේ

වියළී ගිය විලස තුරුවැල් රිකිලි අතු
විහිලුවේ වියරු බව පැවතුන; නොකියා ගතු
පවසන වස්සාන සීතල පවන තතු
නැලවෙයි නැගෙන ලා අඹ දලු පොකුරු රතු

සැකසූ තොරන් ඇත මංගල අසිරි හඬින්
සතුටින් ඉපිල නඳ දෙයි විහඟ තුඩින්
තුරුහිස සුලකළ ය අවටම මෙගොඩ ගොඩින්
ඇත පෙම් මැඳුරු ,එලු පාවඩ එමත වඩින්