ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රුවන් රූපසිංහ – වැලිවේරිය

රුවන් රූපසිංහ – වැලිවේරිය

2021-December