ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිටවමු පැලයක්

සිටවමු පැලයක්

කාංචනා කුමුදුනි - කොබවක
2022-July

ඉඩලද විටක ඉඩසක තිබෙන සැටියට
සිටවමු පැලයක් මතු දියුණම ලැබුමට
කිරිපිටි බඳුනෙත් සිට වියහැක කදිමෙට
ඉවතට දමන කිසිවක් නොමැත කැලයට

කොබවක කාංචනා