ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලෝවැඩ සඟරාවේ සිත්ගත් කවි

ලෝවැඩ සඟරාවේ සිත්ගත් කවි

වීදාගම මෛත්‍රිය නා හිමි
2022-March

අඳුරෙහි අස්ලොම විදිනට දුරදී
විදුලිය පැහැ වැරදුන හොත් වරදී
විදුලිය වන් මේ කය ලත් තැන දී
සිදු නොකළොත් මතු සඟ මොක් වරදී

කළුවර තැනෙක ඇති අශ්ව ලෝමය දුර සිට විදීම,
ඇසිල්ලකින් ඇති ව නැති වන විදුලි එළිය වැරදුණු කල
බැරි වෙයි. එසේ ම විදුලියකට බඳු මේ මිනිස් කය
ලත් වාරයෙහි පින් නොකළහොත් මතු
බලාපොරොත්තු වන දෙව් මිනිස් සැප හා නිවන්
සුවය ලැබීම ද වරදියි.