ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැළලිහිණියේ සිත්ගත් කවි – ජනවාරි

සැළලිහිණියේ සිත්ගත් කවි – ජනවාරි

සැළලිහිණිය
2021-January

මිතුරුතු මෝ දුක සැප දෙකෙහිම පැවතී
බිතුසිතු වම් රූ මෙන් පිටු නොපා විතී
යුතුමතු වැඩ ම තෙපල එවැනි ගුණ ඇතී
සිතුනතු කර අස යහළුව වඩන රුතී

මිතුරුතුමෝ (උතුම් මිතුරෝ) දුකෙහිදී ත් , සැපෙහි දීත් එකසේ පිටුනොපා සිටිති.
ඒ බිත්තියෙහි ඇඳ ඇති සිතුවම් පරිද්දෙනි. එ වැනි ගුණ ඇති මා මිතුර,
මතුවට ඉතා වැඩදායක වන, මේ මා දැන් පවසන වදන්, සිත යොමා හොඳින් අසන්න.

Delightful friend, you stay with us both in adversity and prosperity, like frescoes that never turn their backs. Now, hear diligently my words, which will bring future prosperity.