ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලී සැලී අසිරි ගෙනේ සොබාදමත් ඇදුරු කරා………..

සැලී සැලී අසිරි ගෙනේ සොබාදමත් ඇදුරු කරා………..

ඒ. එම් .අබේසිංහ බණ්ඩා - මහනුවර
2023-July