ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරුංගල් 

සරුංගල් 

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2021-May

පොඩි එකා
දුවයි මිදුලේ
ඒ  මේ අත
දිවෙයි ඔහු පස්සෙන්
පුංචිම පුංචි  සරුංගලයක්

සීයා බලා සිටී
පුංචි මුණුබුරා දෙස
කියයි අතීත කතාවක්

“අපි ඒ කාලේ
සරුංගල් ඇරියේ
ගමේ වෙල්යායේ
අපි හැදුවේ අපට වඩා උස සරුංගල්
ඒවා උඩ ගියා වලාකුළු ගාවට”

වගක් නැත පොඩි එකාට
දුවයි ඔහු ඒ මේ අත
මහත් සතුටින්
දිවෙයි ඔහු පස්සෙන්
පුංචිම පුංචි  සරුංගලයක්

වලාකුළු දකින්නට
අහස බලන සීයා
දකී බැස යන හිර