වතුසුදු මලක් උඩ

රත්නපාල ගමගේ - ස්විට්සර්ලන්තය
රත්නපාල ගමගේ - ස්විට්සර්ලන්තය
2021-September

වතුසුදු මලක් උඩ
රැදුණු අකීකරු
පිනිබිදුවක්
බිමට හඩා එන හිමිදිරියේ

දඩබ්බර වූ සිත
ඉගිලයන්නට
ප්‍රථම ප්‍රේමය වෙත
වෙරදරන
වේරරම්භ වාතය සේ

ඇඟ හිරිගඩු පිපෙනා
සීතලේ
ගුලි වී සිටි
මම ඇහැරී බැලුවෙමි
රෑ බොඳ වූ
සිහිනයකි එය
කිම මෙලෙස
දෑස් අග කඳුළු
රඳවන්නට
සිහින වියැකෙන්නේ