ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රූ වරුණ දැක

රූ වරුණ දැක

උපාලි අත්තනායක - මහනුවර
2023-June

දෙනෙත් තුළ රුදිඇත
ගැහැනියකගේ රූ වරුණ
සිනහවක් තුල රුදිඇත
ගැහැනියකගේ මොලොක් ඛව
දෙතොල් අග රුදි ඇත
ගැහැනියකගේ නුරාබව
හැකිවේද හදුනාගන්න
හදවතේ ඇතිසැටිය
ඒ රූ වරුණ දැක

රුවට බැදි දෙසිතක්ය
රන් හුයෙන් බැදුනු ගත
නෙහදුනන ඒ දෙසිත
මියෙන දිය බුබුළ සේ
යා නොවන‌ු ඇත රුවට
වදන් ගැහැනියකගේ
හදවතක් විවර වෙද