ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මුකවාඩම් සිරිත

මුකවාඩම් සිරිත

කිවිපති නන්දසේන පලිහක්කාර - කොළඹ
2021-March

දිවිසරු දකින වගකිව යුතු කොහොම හරී
අතහුරු අයුරු පොදුජන සිත් වඩින දිරී
යනතුරු ලොවෙන් කෝවිඩ් යකු ඉවත හැරී
අනතුරු නහන මුකවාඩම් නැතුව බැරී

ඉප දුම නහනතුරු කෝවිඩ් පෙළ ගැස්ම
සැප රිසි දිවි පෙවෙත පවතී පසු බැස්ම
ඇප කැප වෙමින් රැක්මට ජීවන හුස්ම
අප සතු යුතුකමකි පැලඳුම “මුක වැස්ම”

ජාතිය සතුව නිවැරදි නම් වැට හීම
වාසිය නොතකමින් නිසිමඟ පිවිසීම
ආගිය තැනක “මුකවාඩම් “පැලදීම
නීතිය නොවේ යුතුකම හා වගකීම

එක හුස්මක් පරිසරය ම දුකට වැදී
නෙක දෙස්තියන් කිම රෝබිය දෙකට බෙදී
දුක රැස්කරන් එන “කෝවිඩ්”ලොවට නොදී
“මුක වැස්මකින්”නවතනු මැන යසට හැදී

පැති රෙන ලෙඩක් වෙන කෙනෙකුගෙ ගතට නොයා
ඇති කළ සිරිත් වෙද ඉසිවර මතකය සොයා
සිති විලි අනුව සමහර විට ගෙලට ගියා
ඇති පල කිමෙද “මුකවාඩම්”නිකට තියා

ලෙඩකට වසංගත නොතකා තිගැස් සුම
තැනකට උචිත වන නොතබා දුරස් ඉම
කෙනෙකුට රටේ “මුකවාඩම් “නොරිස් සුම
වලකට කසල අතුගෑමකි මිනිස් කම

සුව තාවයේ වැදගැම්මක විඳින සුවේ
තව යායුතුය දුර ගමනක් සිතට මැවේ
නව තාලයේ “කෝවිඩ් “සැරිසරන ලොවේ
“මුව ආවරණ පැලඳුම විහිළුවට නොවේ

දන් පිළියෙල ව පුද පූජා පැවැත් තෙන
තැන් වල රිදී මැකුමේ දී අයත් වන
පෙන් වන එදා “මුකවාඩම්”සිරිත් දැන
දැන් දැන සිටිනු යහ සිරිතට අයත් තැන

2021.02.03