ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මලිති

මලිති

නිමල් අබේසිංහ - කඳාන
2024-February

සකල ලොව සසලා
විකල කරවන තුමුලා
විපුල රස දොවලා
ලකල කුසුමිය උදුලා

නෙතට මත් සලෙලුන්
විතට කැඳවති නෙතගින්
ගතට සුව ගෙනෙමින්
සනහලන්නී මනස් සලෙලුන්

මලෙහි රුව පෑවේ
සුයාමයෙනිය ආවේ
නදට ගුමු රාවේ
නිදානය නුඹ වේ නුරාවේ

සුගන්ධය වපුරා
මල් මකරන්ද නිතොරා
වසාරොද අතරා
ගලා යේ මල් කෙමිය උතුරා

සුපුල් මල් පිපියේ
පිරුණු මල් මී කෙමියේ
තිරිහන්ව සරියේ
කුලුණු නන්වයි
සවියේ

විහිදා දෙතොල් මුව
සලිත කරමින් ගතවුව
ගෙනෙන දෙව්ලොව සුව
පුෂ්පිකාවිය විසඹ කැඳවුව

හිරුට පෙම් බැඳි කත
සුදුවත දිලෙන සියපත
නිශාකල සඳුවෙත
කොඳ සිනා වැල් වගුරත