ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙපා සිවුපා

දෙපා සිවුපා

කනිල් මතුරට
2023-November

Wrong author

මිනිසුන් මරා මිනිසුන් යුද වැද ගන්නේ
මනසින් උසස් බව කිමද නිගරුවකිනේ
සිවුපා සතුන් කිසිදා නෑ වරිගේ නසන්නේ
මිනිසත් බව ලැබ අප කුමට උපන්නේ

ආගම දහමට නැබුරුව කියමින්නේ
ආගම දහමම විකුනන් කන්නනේ
තිරිසෙනෙකුට ඇති හර නැනි මිනිසුන්නේ
නොපෙනෙන දෙවියන් දැඩි කොට වරිගේ නසන්නේ