ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගුත්තිල කාව්‍යයේ සිත්ගත් කවි

ගුත්තිල කාව්‍යයේ සිත්ගත් කවි

වෑත්තෑවෙ හිමි
2022-January

 

පෑ උදුල් සිතියම් ලෙසින් සිටිනේ සුරන් සහ සක් නුබේ
රූ නිමල් සුරලිය තොසින් බැස රඟ කෙරෙත් නර රජ සෙබේ
මිරි කල් තත් සුන් වෙණින් බෝසත් ඔවුන් කරවයි ලොබේ
මේ සියල් විසිතුරු උතුම් එක තැන දැකුම් කිකලෙක ලැබේ

ප්‍රකාශිත වූ දිළිසෙන සිතියම් ලෙසින් දෙවියන් සමඟ සක්
දෙවිඳු අහසෙහි විය. රූපයෙන් නිර්මල දිව්‍ය කාන්තාවෝ
සතුටින් බැස මිනිස් රාජ සබයෙහි නර්තනය කරති.
මිහිරි සිත් පිනවන තත් සුන් වීණාවෙන් බෝධි සත්ත්වයෝ
ඔවුන් තුල ආශාව වඩවති. මේ සියළු උතුම් විසිතුරු එක
ස්ථානයක දර්ශනයට ලැබීම කවර කාලයක ලැබේවිද ?