ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගැහැණු ……………

ගැහැණු ……………

ඩී.කේ.එච්. සම්පත්
2023-June

වෙසක් පුන් පොහොදාක
ගියෙමි බණමඩුව පින්තාරු කරන්නට කුලියට
සුදු හැදගත් උපාසක පිරිස අතරේ
බණ අහන්නට උන් වැඩිය
සිසිල් පැන් දන්සලේ
මහපාරෙ යනෙනුන්ට
හඩනගා කතා කොට
බීම වීදුරු පිරිනමන පිරිස අතරේ
පෙරමුණ ගත්තු උන් වැඩිය
මාසෙ අන්තිමට
මරණාදාර සමිතියේ
අයවැය විවාදයකි
මුල්ම අසුන් පේලියේ හිදගත්තු පිරිස අතරේ
විනීතව වාඩිගෙන උන් වැඩිය
උපන්දා සිට පව් කලා මිසෙක
පසු ලොවක් ගැන නොසිතුවෙමි
කරුමෙක මහත ,අපායට ගියෙමි.
අහෝ පුදුමයකි !
එහෙත් උන් වැඩිය.