ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අපි තවමත් බිම්මල්….

අපි තවමත් බිම්මල්….

මයුරි කොඩිකාර - ගම්පහ
2023-August

සමන් පිච්ච ඉද්ද රෝස වගෙ නැත රුව
අගතැන් කළුත් වෙච්ච
සමේ පැහැය වැසුව පලුදු පිරිතැන් ඇතත්
දෙනෙතෙ ඇල් මැරිච්ච ගතිය
අඳුර මුසුතැන් ගිනිත් නිවුන අලුත් අහිමි
ගෙයක් හිමිය මුළුතැන් මලුත් එක්ක
නිවන් දැක්කෙ පිටට ඇලුණු බඩපොතු
දුරස් කෙරුව කර්මෙ ඇදුනෙ රියසක සරි
ලෙංගතු පිරිත් ඉහල පලක් වෙත්ද අඳෙට ගත්ත
කෙත්වතු බණත් ඇහුව බුදුන් පුදට පියමැන
නැත බිම්හතු සිලක් නිවුන තෙලුත්