ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමන්මලි සේනානායක – එක්සත් රාජධානිය (ගී පද රචිකාවී)

සමන්මලි සේනානායක – එක්සත් රාජධානිය (ගී පද රචිකාවී)

2021-December