ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2021-June

තමන් හට නොසමයන් වන කලට සම
මුවින් නොබැණ ඉවසනු සුදන ගරු කම
නොමින් කුමුදු විකසිත වනු දැක දැකම
විළින් මෙන් තඹුරු මුකුලිත වේය හැම

තමන් හා සමාන නොවන්නන් සමාන බවට
පත්වන කල කතා නොමැතිව සිටීම සත්පුරුෂයාගේ
ගෞරවයට හේතු වේ. ප්‍රමාණයක් නොමැති කුමුදු
පිපෙනවා බලා නෙලුම් ලැජ්ජාවෙන් හැකිලෙයි.