ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සසර සයුරින් එතෙර වන්නට සතට හැකි මඟ දුටු දිනේ

සසර සයුරින් එතෙර වන්නට සතට හැකි මඟ දුටු දිනේ

මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්
2021-June

එතෙර වන්නට – සසර සයුරින් සතට හැකි මඟ දුටු දිනේ
හිමි පුදන්නට – වෙහෙරකට යා නො හැකි මුත් තෙල් මල් ගෙනේ
දස මරුන් හට – මඬිනු බැරි වුණු දම් සවිය සිත – ගත දැනේ
කොරෝනාවට – කුමට පැරදෙනු, තෙද බලැ’ති සිවු හෙළයිනේ?

සිඳු ගොඩට එත – පරඬැලට තණ නොමැති මුත් සුරැකෙන පිනේ
මහ මෙරට ඇත – සවිය නොසැළෙන, සැඬ සුළඟ පිපුව ද පෙනේ
හෙළ දැයට හිත – බිම නොවිකුණන – රටට ණය නැති – මිනිසුනේ
බිය අපට නැත – කොරෝනා උණ දහක් ආවත් හෙට දිනේ !

ඇති දිවැසෙ දිස – කුළුණු මෙත සිත සුගත සම්බුදු සමිඳුනේ
බැති සිහළ දෙස – යොමා බුදු නෙත වැඩ නැවත ගෙන දම් සෙනේ
ගැති කමෙහි විස – දුරැර දස අත කවා ගුණ – නැණ තෙරුවනේ
නැති සතිය හිස – පුහුදුනට හිත නිවන මඟ යළි දෙසු මැනේ !!!