ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සපරගමු විස්සෝපය….!!

සපරගමු විස්සෝපය….!!

ලලනී ගීකියනගේ.- රත්නපුර.
2021-October

පසිඳු පෙරහැර සිරිලක
එරඳු නෙපුදට නොමින් හිඳ
කරවූ සරසිරි පුරවර
සපරගමු දන හා ලෙව් සතට….!

සුදු නෙළුම සොඬින ගෙන
කිරි ගිජිඳු වාහනේ..
වර දුන්න බැති බරින
පුද ලබන සුරිඳුනේ….!

සමන් ගිර දෙවොල් මිණි
කිකිණි හඬ නැංවුනේ…
සවනතර පොරණ කල
යාතිකා විසිරුනේ….!

(එහෙත් අද …?)

ඉත සිතින් පා සිනා
මැදුර යට දැවටෙනා..
දහස් දන නරඹනා
පෙරහැරට වින උනා….!

“දිග්ගෙයට” වස් දෙනා
යකු සෝලි කරවනා…
“බඹා කෝලම” වනා
බැඳි සලඹ විසිරුනා…..!

රැඟු නැටුම පැටළුනා
රජ සිරිත නිමවුනා…
ඇතු කරඬු හිනැහුනා
පමාවී ගෙවැදුනා…..!

දෙව් බඹුන් පුදදෙනා
සමන් ගිර වැළපුනා ….
මහ දොරටු ⁣ නොඇරෙනා
රස අඳුන් වියැකුනා….!

විසල් මග සිරි නොමැත
මන්දිරය විය අඳුරු…
පාළු කඩපිල් නිසල
වීදි නොම විය සොඳුරු….!

කුමක් වී දැයි නොදැන
සමන් දෙවි රුව මහරු….
“රටේ විපතකි අපට”
රසෝඝය විය නුහුරු….!!

2021.09.22.