ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලෝකෝපකාරයේ සිත්ගත් කවි –

ලෝකෝපකාරයේ සිත්ගත් කවි –

රණස්ගල්ලේ නාහිමි
2023-March

රජුන් උදහස් වුව
පෙරටුව උතුරු වදන් දෙන්නෝ
ගිනි ලඟ ඉටි’සිරෙන
ලෙසින් තම සිරින් පිරිහී යෙත්