ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඹබේ ගමන මාගේ නොවේ

ඹබේ ගමන මාගේ නොවේ

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2021-October

(ගීතයකටද අගේ)

සිහින තොටු පලේ
නැව් නැග යන්නට සැරසීලා
අසනු එපා ඔබහා එක්වන්නට
ඔබේ ගමන මාගේ නොවේ

බැ‍දී වෙලී උනුසුම් යහනේ
ලොවුතුරැවු මනරම් රහසේ
නමුදු එය සිහිනයකි
ඔබේ ගමන මාගේ නොවේ

ඔබහට යන්නම ඕනානම්
මා පෙම සියුමැලි වැඩිවේනම්
කමක්නෑ ඔබ යන්න
ඔබේ ගමන මාගේ නොවේ