ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

A Moon in The Daylight – Charith Hiripitiya

A Moon in The Daylight – Charith Hiripitiya

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-March

The sun burns alive in the sky
No sense of a rain
Even not a charming breeze here.
But why,
Why do I feel so cold,
In those hurting shafts of light?

An unexpected wind came across
All felt disgusted. But, not I.
Cause they all were covered with dust.
But why,
Why did I feel that I’m hugged,
In such a black blizzard?

Everything happens so weirdly
A lot amicable though.
But why,
Ohh…
It’s she, twinkling there
For me..!

The reason for me to heal
And the one I prayed for
Yes, I see…
“A MOON IN THE DAYLIGHT”
Who waits for me..!