පතල් කවි 2021

වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එංගලන්තය
වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එංගලන්තය
2021-October

නිම්මා නොවන රෝ ගින්නෙන් දැවීලා
ජන්මා දෙරන නෑ ලතැවුල් නිවීලා
සම්මා කම්මන්තයට කරගැට මැවීලා
අම්මා නොදැක දෑවසරක් ගෙවීලා

ඉන්නේ දුරු රටයි සත් සමුදුරින් පිට
බොන්නේ අඩු සීනි පූරුවෙ කල පවට
කන්නට කරවලයි මැල්ලුම් උනු බතට
යන්නේ කවදාද මවුපියො දකින්නට

පිපෙනා නෙලුම ලත් දිය වාසනාවන්
ගලනා කඩිති කෙත් බිම වාසනාවන්
හැලෙනා කදුලු නෙත් අග වාසනාවන්
දකිනා දිනක ගමරට වාසනාවන්