ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පතනෙමි දිගාසිරි ඇදුරිදු සුනිලුන්ට

පතනෙමි දිගාසිරි ඇදුරිදු සුනිලුන්ට

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2023-July