ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දරුවෝ

දරුවෝ

මාලිනී ගනේවත්ත
2023-March

විඳි දුක් අනෝරා
හදවත් අමෝරා
දරුවන් නිසා යයි
නිති කියවෙනා

එනමුත් දරුන් අප
නිවහනට ආවේ
අප කළ නිසාමයි
ආරාධනා

දරුවන් අරන් ආ
ඒ කිරි සිනා
සතුටක් නොවේදෝ
සිරිකත ගෙනා

අප සිත් නළෝලා
දරු කුසට ආ දා
සන්තෝස ගඟුලේ
අප නෑවුණා

දරු කිරි උරා බිව්
සංවේදනා
නියුරෝන තුඩගේ
සිට විසිරුණා

බහ තෝර තෝරා
පියවර ඔසෝලා
දරු අපට දුන්නේ
මල් මල් සිනා

දරු ලොකු වෙලා දැන්
විසිරී ගිහින්
වෙන් වෙන් කැදැල්ලේ
ඉටුවී පැතුම්