ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගියෙමු අපිත් වදිනට දෙව්මව්තුමී ලුර්දාවේ

ගියෙමු අපිත් වදිනට දෙව්මව්තුමී ලුර්දාවේ

අමර ගුණසේකර - Marne la Valée ප්‍රංශය
2022-June