ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කාක් බෝ

කාක් බෝ

අනුර හෑගොඩ
2021-December

තිස්ස තිස්ස
මේ අඹ ගස් පෙළ හැර
බෝ ගස් හෙම තිබේ ද

නොම එසේ නම්
එවිය හැකි, මා
නැගෙණි අතැතිව
මහා බෝධිය
බුදුන් නෙත් ලද

“පැදකුණු කරවා
පැන් කළ දහසින් නහවා
පසඟ පිහිටුවා
වන්දනාමාන කරණු ”

එදා මෙදා තුර
කපුටන් පහරා
බිහිවූ බෝ පැල
එමටය දස අත
ගස් ගල් මුල් වල
පන්සල් බිම් වල
වී එයිට් බොනට් වල
මර්සඩීස් ඩිකි වල

බෝ සමිඳුන ගෙ බඳේ
පට සිවුරු වුව බැඳේ

වඳිති රජ මැතිවරුන්
අතිජාත යැයි කිය කියා
දන දැනම යටි සිතෙන්
මේ නම් කාක් බෝ මැයි