ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

1983

1983

වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එක්සත් රාජධානිය
2021-July

ළමාවියට ගිනි ඇවිලුණු – කළුවන් කළු ඇසල මහේ
සේකර කිවි සිටියා නම්
වක්කඩ ළඟ වැටෙන දියෙන් එගිනි නිවාවී
පාලු අඳුරු නිල් අහසින් අසනි සලාවී

සරස්වතිය දුරුරට ගිය – කළුවන් කළු ඇසල මහේ
මානවසිහ සිටියා නම්
දේහි දේහි වර දෙන අත් නමැද සොයාවී
මහබෝ වන්නම් දකින්න වඩිනු කියාවී

දෙඩූ බසට මුගුරු නැගුනු – කළුවන් කළු ඇසල මහේ
සමරකෝනුන් සිටියා නම්
එක මවකගේ දරුකැල දැක කදුලු සලාවී
ඇසුන මධුර ජීවන ගී කොයිද අසාවී