ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉන්දියාවයි – කොරෝනාවයි

ඉන්දියාවයි – කොරෝනාවයි

කෝ.ආනන්ද - පැරිසිය
2021-August

ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ 407132 (2021-06-07) දිනට
ඉනදීය දේව මණ්ඩලයට “කොරෝනා දේවතාවියත්”

Corona Devi’: Indian priests pray for mercy from COVID ‘goddess’
Two ‘Corona Devi’ idols set up in southern city of Coimbatore in Tamil Nadu state as
the country battles a new infection surge.
In this picture taken on May 19, 2021, a priest performs prayer ritual in front of
an idol locally known as ‘Corona Devi’, at Kamatchipuri Adhinam
temple in Coimbatore [AFP] 27 May 2021