ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආසයි හිතට රන් සමනල තටු දෙන්න

ආසයි හිතට රන් සමනල තටු දෙන්න

රංජනී කොස්තා - වෙන්නප්පුව
2024-June

පාවෙන වලාමත රැඳිලා
සැඟවෙන්න
දේදුන්නේ සිත්තම් ගැන
විමසන්න
මායාවක් ලෙසින් නෙතඟට
සුවදෙන්න
ආසයි හිතට රන් සමනල
තටුදෙන්න

හීගතුවට පිපෙන මල්කෙමි
විමසන්න
ඈතට ඇදෙන බිඟුකැලටම
මුහුවෙන්න
කූඩුවෙ දොරින් හිඳ විහඟුන්
හමුවෙන්න
ආසයි හිතට රන්සමනල
තටුදෙන්න

රූරා ගලන දිය ඇලිලඟ
ගුලිවෙන්න
පීරා විසිරි පෙණකැටි මුතු
ඇහිඳින්න
ධාරා ඇදෙන රළුවෙරලට
එක්වෙන්න
ආසයි හිතට රන් සමනල
තටුදෙන්න