ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආකාසේ යාලුකම

ආකාසේ යාලුකම

උපාලි අත්තනායක - මහනුවර
2023-February

ආකාසෙන් හඳුනාගත්
ජීවිතේට දැකලත් නැති
කවදාවත් ඇසුරක් නැති
අවකාසේ සැරිසරනා
සිහින ලොවින් මවාගත්ත
තනිකම මග හැරගන්නට
ඇතිකරගත් ලෙන්ගතුකම
විවරවුනේ යටිසිතෙන්ද
කවදාවත් නොදුටු මලෙන්
රොන් ගන්නට සිතුනේ ඇයි
මල නොතලා රොන්ගන්නට
ඔබේ සිතින් ඉඩ දුන්නද

රොන් නැතුවට අලංකාර
මල් සරසයි හැඩට රුවට
ලස්සන තිබුනට මල්වල
බිඟුන් එයිද රොන් ගන්නට