ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අසන්න හිමියනි…

අසන්න හිමියනි…

චන්දන ගුණසේකර - එක්සත් රාජධානිය
2021-October

දිස්නෙ දෙන මේ බිත්ති වැසුණත් අලුත ගෑ සුදු සායමින්
ඔබ සෙලෙව් මගේ රුහිරු පුසුඹය දැනෙයි ඒ හැම පරයමින්

එබී බැලුවිට උදේ ගෙට වැඩි නවමු කැඩපත මුහුණතින්
තවම පෙනුණේ තැලී පිපිරුණු වත මලයි ඉදිමුණු නෙතින්

දිවිය පුපුරා කැඩී ගියදා මත් පැනේ මහ අනුහසින්
යළිත් කිසිදා සැදිය හැකිවෙද බිඳී ගිය කැඩපත ලෙසින්