ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අල්ලන්න බැරි දුරකින් ඇයි පිපුනේ නුබ

අල්ලන්න බැරි දුරකින් ඇයි පිපුනේ නුබ

ප්‍රියන්ති ඕපාත
2023-November

තරුද නිදන මහ රැ යාමේ
මහද නිදිවරයි
විසිරිලා සිහින ගොඩක්
හද ඔත්පලයි
අල්ලන්න බැරි දුරකින්
නුබ පිපිලා අතවනයි
ඔමරිපානා සියතුන්නේ රාවේ
පවා ගේන්නේ හිතට බරක්මයි
අත පොවන්නට බැරිමානයේ
තරුවක් ලෙසින් ඔබ සිනාසෙයි
නුබේ සිසිලෙන් බිදක් ගන්නට
මම් කරපු පින් මදීව ගානයි

New Zealand