ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අරගල…!

අරගල…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2022-May

ලැබුමට ඇවසි දේ, ලදරුවො ලබන්නේ…
ඇඬුමට කිරි එරෙන බැවිනුයි කියන්නේ…
කෙරුමට නැලවුමත් මවුපියො
සිතන්නේ…
දැරුමට දුක් ඉඩක් නොතබන සිතින්නේ…

වැසියන් රටේ අසරණවී
සිටින්නේ…
නිසි අන්දමින් සැලකීමක් නොවන්නේ…
ඇසියන් කියා, කියුදේ නොතකමින්නේ…
බිසි වෙන්නේ බීරි අලියන් ලෙසින්නේ…

පාලකයින් තවම නිදිදැයි ⁣ඇසෙන්නේ…
කාලක බාගයක මතෙදැයි
සිතෙන්නේ…
ගාලක සිරව ඉන්නේයැයි කියන්නේ…
මේ ලක නැති කළේ ඇයිදැයි
අසන්නේ…

ආසාවට නොවෙයි අරගල
කෙරන්නේ…
බාසාවට ඉඩක් නැතිවිට
කරන්නේ…
ගෝසාවට පිරිස් ටික ටික ඇදෙන්නේ…
නෑසූවිටදි නම් දුරදිග
යැවෙන්නේ…

උද්ගෝෂකයින්ට මෙලෙසින් කියන්නේ…
සද්බාවයෙන්මයි, කන් ⁣දී
අසන්නේ…
මැද්දේ සිට පාර ඇයි ඔබ
වසන්නේ…
නැද්දෝ එයින් තම සගයින් පෙලෙන්නේ…

ගමනක් යන්න නෙව පාරට
බසින්නේ…
තම ඕනෑකම් කෙතෙක් ඇතිදැයි
සිතන්නේ…
කිම අසරණ බවට උන් පත් කරන්නේ…
එම දෙය ගැන සිතා බැලුවොත් වටින්නේ…

අවසන ලොක්කන්ට තරයේ කියන්නේ…
පවසන දේ එලෙස කෙරුවොත් අගෙයිනේ…
ඉවසන දනා රුපු යුදයට නොයන්නේ…
වියසන ⁣නැතිව ජය කොඩි ලෙල දෙවන්නේ…

දක්ෂිණි සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා ⁣
දෙහිවල .