ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

The Blank Space -Sithuki Disara

The Blank Space -Sithuki Disara

සිතුකි දිසාරා - ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-June

My steps rush to a court
life awaits to break apart
My eyes struck on a tender love
A couples’ dreamed expectations !

Standing before a jury
My eyes stare into his,
“Divorced” no ties abide
If only love was conditional,
Our hearts would still abide

It’s fair darling you to leave !
A man to live in a father’s dream
For, I’m a blank space

A pause !
Does a mother breaths
only thorough a womb ?

My mother still sits beside a man
A secret within me hides untold.
So guess it’s the fate women own
To love a man unconditionally
Though she’s never loved so !

Photo credit; Jeremy McGilvrey