ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෞම්‍ය ලලිත් කළුබෝවිල – අනුරාධපුරය (ප්‍රධාන ආගමන විගමන නිලධාරී)

සෞම්‍ය ලලිත් කළුබෝවිල – අනුරාධපුරය (ප්‍රධාන ආගමන විගමන නිලධාරී)

2021-December