ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හරිව් සිතිවිලි වහල්

හරිව් සිතිවිලි වහල්

නාලිනී කොඩිකාර - මෙල්බන් නුවර
2022-July

දැයක් දිනනා හෙටක්
සාමයෙන් පිරි රටක්
ලොවම බබළන හෙටක්
බලව් දිදුලන රටක්

නගන්නට දැය යළිත්
හරිව් සිතිවිලි වහල්
රකින්නට හෙට රටක්
බැඳෙව් සටනට පෙමින්

කුවේර තැනූ පුර ආලකමන්දා
සිහිවේ දැක දැක මෙපුර නිබන්දා
මතුවේ තැන තැන ඉසුරු අමන්දා
සැරදේ මගෙ දැය දෙව්සිරි රන්දා

මගෙයි රට නැත සැකක්
මමයි රජු රැජිනියත්
පුදමි දිවි ඇවැසිවෙත්
විදිමි අම සුව මළත්