ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙල්මුවා මිනිස්සු

සෙල්මුවා මිනිස්සු

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-November

විද විද අහස උසටම දිගු වෙන මානේ

හද හද පිළිම සුරුවම් පාරක් ගානේ

වැඳ වැඳ යදිනමුත් හැම සැප නිරු වානේ

ඇසු දෙසු දහම් වැටහුනු එකෙකුත් නෑනේ

පොඩි පොඩි පැල්පත්ය දුටුවිට හද පෑරේ

අඬ අඬ පොඩි දරුය නෙත කඳුලැලි බේරේ

පුද පුද පිළිම අහරින් අනුවන ආරේ

පින පින කියා කරනා පව නොම තේරේ

දුටු දුටු මුණි රුවක් සිත නිවනා සුවදේ

සැම සැම සුරුවමක් දැක පිහිටක් අයැදේ

හැඳ හැඳ ඉරුනු වැරහැලි ඇඳුමෙන් නිබදේ

දැක දැක දරුවො සිත සෙල්රූ විද සුහදේ

නැත නැත මාරු දුගියට අත නොම දිගුවේ

නැහැ බැහැ නැතිව ආධාරයෙ නම ලියැවේ

ගැන ගැන රියන් පිළිමම උසටම ඉදිවේ

දින දින අගය මිනිසත් බව බැස දියවේ

පොත පත තුළද නැත හදනුය රූ මෙලෙසේ

ඇත ඇත කියා පිළිපදිනට මග නිසිසේ

දැන දැන බොරුව වෙත දිවයන බව සිතුසේ

හිත හිත වැඳපන්නෙ පිළිමෙට මතු දවසේ