ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2021-September

අබරණ සමඟ සිටි පිරිවර ද තම වෙත
නොදෙරණ තැන යෙදුවොත් නොමවේ දිමුත
කොපමණ රජ ඉසුරු ලදුවත් මුළු දියත
සිළුමිණ සරණ බඳ හොත් අපහස කරත

ආභරණත්, තමා වෙත සිටින පිරිවර ජනයාත් නුසුදුසු
තැන්වල යොදනු ලැබුව හොත් කිසි බැබලීමක් නැත.
මුළු ලොවේ කොපමණ රජ සැප ලැබූවත් චූඩා මාණික්‍යය
පයෙහි බැඳහොත් ඒ රජු අපහාසයට ලක් වේ.