ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පා ගමනින් ආවා

පා ගමනින් ආවා

නිරන්ජන් සෙල්වදුරේ - සිඩ්නි - ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-September

දඹදිව් දකුණින් නැව් නැග ආවා
මන්නාරම් වෙරළින් බැස ආවා
ජීවන ගමනේ පණනල රැකුමට​
සරණ සොයා ආවා​
පා ගමනින් ආවා

මහ වන ගිරි හෙල් පසු කර ආවා
රෝ බිය මරු බිය නොතකා ආවා
ජීවන ගමනේ පණනල රැකුමට​
සරණ සොයා ආවා​
පා ගමනින් ආවා

අනන්ත බාධක දුක් පීඩා මැද​
කඳුකරයේ රිය ම‍ං නිම​​ කල​
බෑවුම් වල තේ වතු බිහි කල​
රට නැගුමට ලේ දහදිය හල​​

දෙසිය වසක් කල් පරම්පරා ගත
මලය දමිල සොහොයුරු ජන වෙත
සැම​ උපහාරය වෙවා!
ඔබ කල කම් ඇගයේවා!

නිරන්ජන් සෙල්වදුරේ (Sydney, Australia)
Context:
A Padayatatra commenced its journey from Mannar on 28th July 2023 to commemorate the 200th anniversary of the arrival of Tamils of Indian origin in Sri Lanka. The march retraced the exact route the first contingent took to reach Matale two centuries ago.