ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිරි ලක ගීත කෝකිලාවිය

සිරි ලක ගීත කෝකිලාවිය

දයානන්ද රත්නසිරි
2023-December

නව අරුතක් දෙමින් හෙළ ගී කලාවට
රසවත් කළා ජනහද නිසි වෙලා වට
හර,බර බස් කියා නිවැරදි වෙලා සිට
කවුරුන් ණයයි සිරි ලක කෝකිලාවට

දැයට දිරිය දී මියැසිය හැඩ ගන්නා
සෙයට පෙර මුවට යන හරි මඟ පෙන්නා
ණයට නොගත් පදවැල් ගෙන රස පෙන්නා
ඇයට දිගාසිරි ගෙන එමි කර පින්නා

ගතවුණු ගමන් මඟ,මිහිරක් ලෙස දැක්ක
අතවැසි හුදී දන හද පණ,මෙන් රැක්ක
නිහතමානී කම නොම මුදලට වික්ක
ඇය නිති සැන සුනේ පොදු ජනයත් එක්ක.

දුප්පත් පවුලකින් බිහිවුන කොට හේනේ
පැන්චිය කිසි දිනක ඉන් පසු බට නූනේ
මියැසිය හඹාගෙන ගොස් හැම දින ගානේ
පුන්සඳ දිලෙන සේ අබිසෙස් ලැබුවානේ

පීඩිතයාගෙ දුක මියැසිය තුළ දැක්කා
දහදිය කඳුල පදවැල් අතරින් රැක්කා
තම,වාසියට ඇති හැකියා නොම වික්කා
සැම දා දිනේ නන්දා මාලිනි අක්කා