ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිංහයෝ නැගිටින්න..

සිංහයෝ නැගිටින්න..

යෂිකා විජේසිංහ
2022-September

ඇත් රජුට වැරදිලා
එදා මග අහුරපු
බව ඇත්ත..
සිංහයා එන බව
දැනුන නම්
ඇත්තමයි
ඇත් රජු වුනත්
යාවි මග හැර
වුනු වරද ගැන
ඇතුටත්
සහතිකයි දුක
හිතුන බව
දැන් ඉතින්
අමනාප අතහැර
සිංහයෝ නැගිටින්න..

සීහ ශක්තිය
එක් කරනු වස්
සිංහයෝ නිදනවලු
වැඩිපුර..
වෙද ගෙදර යලි
සැකසුවා..
බෙහෙත් ඔරුවක්
පැනින් පිරවුනු ..
දැන් ඉතින් ඇති
නිදා උන්නා
ඒ බෙහෙත් පැන්
බිඳක් නාගෙන
පුරුදු ජවයෙන් යලිත්
සිංහයෝ නැගිටින්න..

2022.08.18