ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමිපාණන්
2021-December

සමනොළ මුහුළ මහ සමුදුර මෙවුල් බර
සුලකළ පුවළ ලකඟන සිරි යොවුන් වර
තරකර විසල් වාසල් යතුරු මෙ නුවර
බැඳහළ රුවන් තනපට කියෙලිය පවුර

මෙම නගරයෙහි, යතුරු සහිත විශාල දොරටුවෙන් ශක්තිමත් කළා වූ
ප්‍රාකාරය සමනොළ නම් වූ කෙස් වැටිය ඇති, මහා මුහුද නම් වූ මෙවුල්දම
ඇති සුන්දර වූ ප්‍රෞඩ වූ ලංකාන්ගනාව යෞවන සිරියෙන් සිටිය දී
බැඳගෙන තිබී පසුව අත්හැර දැමුවා වූ රත්තරනින් නිමා කළ තනපටයෙහි
ශෝභාව කියා පෑවේය .