ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ෂිවාගෝ ගෙන් ලාරා ට . . .

ෂිවාගෝ ගෙන් ලාරා ට . . .

හසිතා ඉන්දීවරී දාස්වත්ත
2022-April

පෙර හමු වුණු
අප
හමු නොවුණේ ඇයි
ඔබ ඇසුවා
මං ඇඬුවා . .

ලෝ තතු නොතකා
අප
හමු වන්නේ ඇයි
මං ඇසුවා
ඔබ ඇඬුවා . . .