ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වත් සහ නිරුවත්…

වත් සහ නිරුවත්…

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2022-August

පැන් පොකුනක්‍ ය නිරුවත්
පිපී දිදුලයි සියපත්

මස්ටක රෑන හොඳ හිත්
සියපතට නොලීය, පෙම්පත්

උනාදා හැඳිවත්
කුස රජ දියේ සැඟවෙත්

දිය බුං ගසා නෑවත්
මස්ටක නොවේ පැහැපත්

පිලී ගඳ කොතෙකුත්
මස්ටකයෝම නාසෙ හකුලත්

රුසිරු වත පබවත්
නොදන්නී කිසිත් තවමත්

කුදී ගත් අල්ලස්
පොදි ගහයි කොක්කනේ නොම හිස්